نرده استیل راه پله حصاری

نرده استیل راه پله حصاری

نرده استیل راه پله حصاری

نرده استیل راه پله حصاری

نرده استیل راه پله حصاری

ایمن ترین مدل نرده در راه پله که مورد تایید برای دریافت پایان کار ساختمان است مدل نرده استیل راه پله حصاری می باشد. در این مدل گارد های محتفظ به صورت عمودی در فواصل 11 سانتیمتر اجرا می شود و ارتفاع تمام شده نرده 110 سانتیمتر است.