نرده استیل شش خط

نرده استیل شش خط

نرده استیل شش خط

نرده استیل شش خط

نرده استیل شش خط

یکی از ایمن ترین مدل های نرده راه پله در ساختمان های با بیش از سه طبقه نرده استیل شش خط است.