پله گرد کم جا چوبی

پله گرد کم جا چوبی

پله گرد کم جا چوبی

پله گرد کم جا چوبی

پله گرد کم جا چوبی

پله گرد کم جا برای فضاهای بسیار کوچک طراحی شده است. ستون اصلی این پله ها از پروفیل قطر ۵۰ میلیمترانتخاب میشود تا کمترین فضا را اشغال کند. کف پله های کم جا از چوب و به شکل مثلث ساخته میشود.